Privātuma Politika
Klientu apkalpošana
tālrunis I-V 8:00-17:00:
LV: +371 613 03010
LT: +370 613 90482
EE: +372 580 45252

Privātuma Politika

I. Vispārīgie noteikumi
1. Šī Privātuma politika regulē SIA „TOBIS Latvia” (turpmāk tekstā – TOBIS) un TOBIS e-veikalu www.tobis.lt, www.tobis.lv, www.tobis.ee, www.e-tobis.com (turpmāk tekstā – e-veikals) klienta (turpmāk tekstā – Jūs, Jūsu) personas datu (informācijas vai tās fragmentu, kas saistīti ar Jums, vai tādu informāciju, pēc kuras būtu iespējams Jūs tieši vai netieši identificēt) vākšanas, apstrādes un glabāšanas galvenos principus un kārtību.
2. Jūsu personas datu vākšanu, apstrādi un glabāšanu nosaka šī Privātuma politika, Latvijas Republikas Personas datu juridiskās aizsardzības likums un citi tiesību akti. Ja nepiekrītat politikas noteikumiem, nesniedziet savus personas datus apstrādei.
3. TOBIS vadās pēc šādiem galvenajiem personas datu apstrādes principiem:
        3.1. Personas dati tiek ievākti konkrētiem un likumīgiem nolūkiem;
        3.2. Personas dati tiek apstrādāti precīzi un godprātīgi.
        3.3. Personas datus tiek apstrādāti likumīgi, t. i., tikai tajos gadījumos, kad:
            3.3.1. datu subjekts dod piekrišanu, t. i., piekrīt ievērot E-komercijas un Privātuma politikas noteikumus;
            3.3.2. tiek noslēgts vai izpildīts līgums, ja viena no pusēm ir datu subjekts;
            3.3.3. TOBIS ir pienākums apstrādāt personas datus saskaņā ar likumdošanu;
            3.3.4. personas datus nepieciešams apstrādāt likumīgās TOBIS vai trešās personas interesēs un ja datu subjekta intereses nav svarīgākas.
        3.4. Personas dati pastāvīgi tiek atjaunināti.
        3.5. Personas dati tiek glabāti ne ilgāk, kā tas nepieciešams datu apstrādes nolūkiem.
        3.6. Personas datus apstrādā tikai tie darbinieki, kam ir piešķirtas tādas tiesības.
        3.7. Visa informācija par apstrādājamajiem personas datiem ir konfidenciāla.
        3.8. Par personas datu apstrādi atbilstoši Valdības noteiktajai kārtībai tiek paziņots Valsts datu aizsardzības inspekcijai.
4. E-veikala pakalpojumus var izmantot:
        4.1. visas rīcībspējīgas fiziskās personas, kuras nav jaunākas par 18 gadiem;
        4.2. nepilngadīgas personas no piecpadsmit līdz astoņpadsmit gadu vecumam tikai ar vecāku, audžuvecāku vai aprūpētāju piekrišanu, izņemot gadījumus, kad viņi patstāvīgi rīkojas ar savu algu vai stipendiju;
        4.3. juridiskās personas;
        4.4. visu iepriekš norādīto personu pilnvarotie pārstāvji.

II. Personas datu vākšana, apstrāde, glabāšana
5. TOBIS apstrādā personas datus par Jums no dažādiem avotiem, ieskaitot personas datu apstrādi:
        5.1. tiešā veidā no Jums, ja šos datus sniedzat, izveidojot kontu e‑veikalā, saņemot informāciju, piedaloties aptaujā, sniedzot komentāru, uzdodot jautājumu, sazinoties ar TOBIS, lūdzot pieņemt darbā/iziet praksi, iesniedzot sūdzību vai citos nolūkos. Jūsu personas dati netiks apstrādāti, ja pēc savas gribas tos nesniegsiet.
        5.2. kad apmeklējat TOBIS e‑veikalus, izmantojam sīkdatnes (cookies) – nelielas teksta datnes, kuras e‑veikals, Jums to apmeklējot, saglabā Jūsu datorā vai mobilo sakaru ierīcē, lai ļautu attiecīgu laiku „atcerēties” Jūsu darbības un izvēles (piem., reģistrācijas vārdu, valodu, šrifta lielumu un citus uzstādījumus) un lai Jums nevajadzētu tās ievadīt ikreiz, kad apmeklējat e‑veikalu vai pārlūkojat tā lapas. Dati, kurus TOBIS var apstrādāt par Jums, kad apmeklējat TOBIS tīmekļa vietni:
            5.2.1. informācija par Jūsu izmantoto tīmekļa pārlūkprogrammu;
            5.2.2. informācija par Jūsu apskatītajiem e‑veikaliem;
            5.2.3. Jūsu IP adrese;
            5.2.4. saites, uz kurām nospiedāt;
            5.2.5. tīmekļa vietnes, kuras apmeklējāt pirms apmeklējāt TOBIS e‑veikalu.
        5.3. un no citiem avotiem.
6. TOBIS ciena Jūsu tiesības uz privātumu. Jūsu personas dati (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, personas kods, bankas konta numurs, paroles, pirkumu vēsture, pārdošanas vēsture un cita e‑veikala reģistrācijas formā norādītā informācija) tiek ievākti un apstrādāti, lai būtu iespējams:
        6.1. apstrādāt Jūsu preču pieteikumus un izpildīt citas līgumā noteiktās saistības;
        6.2. izrakstīt finanšu dokumentus;
        6.3. nosūtīt Jums informāciju un atbildēt uz jautājumiem;
        6.4. atrisināt problēmas, kas saistītas ar preču pasūtīšanu vai piegādi;
        6.5. novērtēt e‑veikala un pakalpojumu izmantošanu un saprast Jūsu meklēšanas ieradumus;
        6.6. rekomendēt Jums preces;
        6.7. veikt analītiskas un tirgus izpētes un TOBIS reklāmu efektivitātes analīzi, ieskaitot uzvedības internetā analīzi;
        6.8. lai varētu apturēt vai atklāt krāpšanos vai citus pārkāpumus un (vai) pārliecināties par Jūsu identitāti.
7. TOBIS var papildināt Jūsu sniegtos personu datus ar citu esošo informāciju.
8. Reģistrējoties e-veikalā, Jums jānorāda pilnīgi un pareizi personas dati.
9. Apstrādājot un glabājot Jūsu personas datus, TOBIS īsteno organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.
10. TOBIS var statistikas nolūkos izmantot ar Jūsu personu tieši nesaistītus datus, t. i., datus par iegādātajām precēm. Šādi statistikas dati tiks apkopoti un apstrādāti tā, lai neatklātu Klienta personas identitātes vai citus personas datus, pēc kuriem būtu iespējams noteikt personas identitāti.

III. Personas datu nodošana trešajām pusēm
11. TOBIS patur tiesības nodot informāciju trešajām pusēm:
        11.1. tikai šī dokumenta 6.4. punktā minēto mērķu sasniegšanai;
        11.2. tikai Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

IV. Personas datu maiņa vai atjaunināšana
12. Jums ir tiesības mainīt un/vai atjaunināt reģistrācijas formā sniegto informāciju.

V. Informācijas vai pretenziju nodošana
13. Kad esat devuši atļauju apstrādāt savus personas datus, Jums ir tiesības prasīt mainīt personas datus vai apturēt to apstrādi, izņemot glabāšanu, kad dati tiek apstrādāti, neievērojot likumdošanu.
14. TOBIS pēc Jūsu pieprasījuma par personas datu apstrādi saņemšanas ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no Jūsu pieprasījuma iesniegšanas sniegs Jums atbildi. Tiek izskatīti tikai tie pieprasījumi attiecībā uz personas datu apstrādi, kas iesniegti rakstveidā (pa e-pastu info@tobis.lt vai pa pastu: M. K. Čiurlionio iela 111, 66161 Druskininki).

VI. Privātuma politikas maiņa
15. TOBIS ir tiesības pilnīgi vai daļēji mainīt Privātuma politiku, paziņojot to e-veikalā.
16. Privātuma politikas papildinājumi vai izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas dienas, t. i., no dienas, kad tie tiek ievietoti e-veikala sistēmā.